Europejska Fundacja Promocji Kultury Wyspa Artystów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Europejskej Fundacji Promocji Kultury Wyspa Artystów

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-31

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wyjątkami wymienionymi poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • załączniki w formacie PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • załączniki w formie skanów wyłącznie do publikacji w formie papierowej;
 • materiały multimedialne (w tym zdjęcia) nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • grafiki zajęć oraz cenniki publikowane w formie obrazów, nie są w pełni dostępne cyfrowo dla osób niepełnosprawnych z uwagi na specyfikację techniczną przygotowanych plików.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

 

Spersonalizowana nawigacja EqualWeb

Equalweb to technologia dostępności, która łączy zgodność z WCAG 2.1 z intuicyjnym przeglądaniem dla wszystkich użytkowników.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu został zaprojektowany tak, aby sprostać potrzebom różnorodnych użytkowników. Można dostosować go do szerokiego zakresu swoich własnych potrzeb. Dostępne jest aż 15 różnych funkcji ułatwień dostępu, które można włączać i wyłączać według własnego uznania.

Wtyczka oferuje różnorodne komponenty ułatwień dostępu, które są łatwo dostępne w menu. Znajdują się tam ikony reprezentujące uniwersalne funkcje ułatwień dostępu, w tym czytniki ekranu i wiele innych przydatnych narzędzi. Dzięki nim, korzystanie z witryn internetowych i aplikacji staje się przyjazne dla użytkownika, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami.

Funkcjonalność wtyczki:

 1. Czytnik ekranu – funkcja umożliwiająca użytkownikom niedowidzącym korzystanie z czytnika ekranu w witrynie. Ta funkcjonalność zapewnia zgodność z WCAG 2.1 poprzez udostępnienie dostępność dla osób niewidomych i niedowidzących.
 2. Funkcja lupy – ułatwia dostęp dla użytkowników słabowidzących poprzez jedno kliknięcie, umożliwiając powiększenie rozmiaru witryny, przyjrzenie się szczegółom lub skupienie na poziomie 200%. Działa podobnie jak standardowe funkcje klawiszy Ctrl+ (powiększenie) i Ctrl- (zmniejszenie).
 3. Czytelne czcionki to funkcja, która ułatwia czytanie trudnych do odczytania czcionek, takich jak pismo odręczne lub skrypt. Ta opcja płynnie przekształca je w bardziej czytelny tekst.
 4. Opis obrazu to funkcja, która automatycznie dodaje opisy do wszystkich obrazów, nawet w przypadku braku tekstu alternatywnego. Ta opcja gwarantuje pełną zgodność z ADA dla treści obrazów, nawet jeśli przypadkowo brakuje tagu ALT. Wykorzystuje ona technologię optycznego rozpoznawania znaków Google do identyfikacji obrazów bez tagów ALT i automatycznego dodawania opisów, aby umożliwić dostępność treści dla osób niedowidzących.
 5. Wyróżnij – funkcja podkreśla linki. Opcja umożliwia lepszą dostępność. Linki są wyraźnie wyróżnione, co zapewnia intuicyjne i płynne przeglądanie.
 6. Wyróżnij nagłówki – funkcja podkreśla nagłówki. Opcja umożliwia lepszą dostępność. Nagłówki są wyraźnie wyróżnione, co zapewnia intuicyjne i płynne przeglądanie.
 7. Tryb wyraźny – wyświetla treść witryny w nowym oknie w sposób klarowny i czytelny, szczególnie skierowane do użytkowników smartfonów oraz tabletów.
 8. Wirtualna klawiatura to interaktywna klawiatura wyświetlana wizualnie na ekranie. Gdy użytkownik dotyka obrazu klawisza, urządzenie optyczne wykrywa ruch i przekazuje go do komputera. To pozwala użytkownikom korzystać z myszy na ekranowej klawiaturze zamiast z konwencjonalnej, fizycznej klawiatury.
 9. Monochromia – witryna internetowa zostaje przekształcona w tryb jednokolorowy, gdzie wszystkie kolory zostają zastąpione odcieniem szarości. Wszystkie elementy strony, takie jak tekst, tła i grafiki, są prezentowane w skali szarości, co sprawia, że treść staje się bardziej czytelna dla użytkowników z różnymi problemami z widzeniem kolorów. Funkcja jest szczególnie przydatna dla osób z trudnościami w rozróżnianiu kolorów, w tym dla osób niedowidzących, daltonistów lub tych, którzy preferują prostszy schemat kolorów.
 10. Duży Kontrast to narzędzie, które zwiększa widoczność treści na stronie internetowej. Poprzez zastosowanie wyraźniejszych różnic między kolorami tekstu a tłem, funkcja ta ułatwia korzystanie z witryny osobom z problemami ze wzrokiem lub innymi trudnościami w odbieraniu kontrastów kolorów. Dzięki kontrastowi, treści na stronie stają się bardziej czytelne i bardziej dostępne dla użytkowników.
 11. Jasny Duży Kontrast to narzędzie, które zwiększa widoczność treści na stronie internetowej poprzez zastosowanie wyraźnego kontrastu między tekstem a tłem. Ten tryb ułatwia korzystanie z witryny osobom z trudnościami w widzeniu lub innymi problemami z rozróżnianiem kolorów. Dzięki kontrastowi, treści na stronie stają się bardziej czytelne i bardziej dostępne dla użytkowników.
 12. Funkcja Kursor ułatwia znalezienie kursora na ekranie poprzez dostosowanie jego rozmiaru i koloru. Ta opcja jest szczególnie przydatna dla użytkowników z wadami wzroku lub problemami sensorycznymi, umożliwiając im łatwiejsze odnalezienie kursora. Funkcja ta zwiększa rozmiar kursora, co ułatwia jego wykrycie na ekranie, oraz dostosowuje jego kolor w przypadku witryn o trudnym kontraście, co może znacznie ułatwić jego znalezienie.
 13. Ustawienia czcionki to funkcja, która modyfikuje zawartość witryny, aby uczynić ją bardziej czytelną poprzez zwiększenie rozmiaru czcionki oraz poszerzenie odstępów między tekstem. Jest to dedykowane rozwiązanie dla użytkowników z zaburzeniami przetwarzania, trudnościami w nauce, problemami z koncentracją oraz upośledzeniem wzroku. Ta funkcja umożliwia użytkownikom dostosowanie rozmiaru tekstu na stronie internetowej do ich indywidualnych potrzeb wzrokowych. Dodatkowo wprowadza zmiany w odstępach między wierszami i wyrazami, co znacznie ułatwia czytanie i przeglądanie treści.
 14. Niestandardowe kolory – ta funkcja pozwala na dostosowanie kolorów tła, nagłówka oraz treści na stronie internetowej do własnych preferencji. Możesz wybrać jasne, ciemne lub skale szarości, dostosowując paletę kolorów według swoich upodobań. To narzędzie umożliwia użytkownikom personalizację wyglądu elementów na stronie, takich jak tło, nagłówek i tekst. Możesz wybierać spośród szerokiej gamy odcieni, aby dopasować kolorystykę do swoich indywidualnych preferencji.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z naszym zespołem: biuro@wyspaartystow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601 151 485.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich