Działalność statutowa

Europejskiej Fundacji Promocji Kultury „Wyspa Artystów”

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI:

 1. Odkrywanie, i wspieranie rozwoju talentów dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oraz promocja ich twórczości na rynku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 2. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym działania artystyczne, a w szczególności muzyczne.
 3. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.
 4. Promocja polskiej twórczości i kultury poza granicami RP

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Promowanie i wspieranie osób uzdolnionych artystycznie.

2. Wspieranie i popularyzację przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki.

3. Produkcję widowisk koncertowych mających na celu promowanie utalentowanych osób.

4. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie projektów kulturalnych i artystycznych w tym: warsztatów, zajęć, szkoleń, spotkań z artystami i osobami z kręgów kultury, muzyki i sztuki, kursów, wykładów, konferencji, imprez kulturalnych, akcji społecznych, wystaw,wernisaży, pokazów, koncertów, konkursów, występów, przedstawień teatralnych, projekcji filmowych, przeglądów, festiwali, wymian młodzieżowych, targów i innych form promocji w zakresie działalności kulturalnej.

5. Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiającą im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką.

6. Integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w obszarze kultury, sztuki i edukacji.

7. Organizację, współorganizację i finansowanie różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, w tym również kolonie, obozy oraz festiwale a na terenie kraju i poza jego granicami.

8. Produkcję nagrań muzycznych i audiowizualnych, publikację wydawniczą i fonograficzną, działalność publicystyczną i informacyjną, w tym wydawanie płyt, książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych.

9. Świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób utalentowanych artystycznie.

10. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych.

11. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, w kraju i za granicą.

12. Materialne, informacyjne, instrumentalne i emocjonalne wspieranie inicjatyw o charakterze non-profit podejmowanych przez lokalną społeczność.

13. Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

14. Działalność propagującą postawy patriotyczne i tożsamość narodową, obywatelską i kulturową.

15. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, oraz języka regionalnego.

16. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

17. Działalność dobroczynną i charytatywną.

18. Organizację i finansowanie zakupu sprzętu elektronicznego i muzycznego potrzebnego do realizacji celów statutowych

19. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych do realizacji celów statutowych

20. Inne działania służące realizacji celów Statutu i potrzeb społeczeństwa.

Do realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

Działalność odpłatna i nieodpłatna

58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania.

59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

59.2 – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

85.5 – Pozaszkolne formy edukacji.

85.52 – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

85.59 – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

85.6 – Działalność wspomagająca edukację.

90.0 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

93.2 – Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Władze fundacji


Marek Teterycz – Prezes zarządu
Marzena Skrzypiec, Marek Teterycz – Wice Prezes zarządu
Angelika Gużewska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Alina Szczepkowska – Członek Rady Nadzorczej

STATUT

Statut Europejskiej Fundacji Promocji Kultury „Wyspa Artystów”

 

 

 ROZDZIAŁ I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Marek Jacek Teterycz, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu 01.10.2014 r. przed notariuszem Wojciech Chmiel w Kancelarii Notarialnej w Kartuzach ul. 3 maja 24, fundację o nazwie: Europejska Fundacja Promocji Kultury „Wyspa Artystów” zwaną w dalszej części statutu Fundacją.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja może używać nazwy skróconej: “Fundacja Wyspa Artystów”, lub „Wyspa Artystów”

§ 3

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, oraz może posługiwać się znakami graficznymi.
 2. Wzór pieczęci i znaków graficznych zatwierdza Zarząd Fundacji.

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 6

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister właściwy ds kultury.

§ 7

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
 4. Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami  i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym przy realizacji jej celów.

§ 8

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Sitno (gmina Kartuzy, woj. Pomorskie)

 

                     ROZDZIAŁ II.    CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Celem Fundacji jest:

 1. Odkrywanie, i wspieranie rozwoju talentów dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oraz promocja ich twórczości  na rynku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 2. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym działania artystyczne, a w szczególności muzyczne.
 3. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.
 4. Promocja polskiej twórczości i kultury poza granicami RP

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promowanie i wspieranie osób uzdolnionych artystycznie.
 2. Wspieranie i popularyzację przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki.
 3. Produkcję widowisk koncertowych mających na celu promowanie utalentowanych osób.
 4. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie projektów kulturalnych i artystycznych w tym: warsztatów, zajęć, szkoleń, spotkań z artystami i osobami z kręgów kultury, muzyki i sztuki, kursów, wykładów, konferencji, imprez kulturalnych, akcji społecznych, wystaw,wernisaży, pokazów, koncertów, konkursów, występów, przedstawień teatralnych, projekcji    filmowych, przeglądów, festiwali, wymian młodzieżowych, targów i innych form promocji w zakresie działalności kulturalnej.
 5. Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiającą im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką.
 6. Integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w obszarze kultury, sztuki i edukacji.
 7. Organizację, współorganizację i finansowanie różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, w tym również kolonie, obozy oraz festiwale a na terenie         kraju i poza  jego granicami.
 8. Produkcję nagrań muzycznych i audiowizualnych, publikację wydawniczą i fonograficzną, działalność publicystyczną i informacyjną, w tym wydawanie płyt, książek, czasopism,    broszur i wydawnictw specjalnych.
 9. Świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób utalentowanych artystycznie.
 10. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych.
 11. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, w kraju i za granicą.
 12. Materialne, informacyjne, instrumentalne i emocjonalne wspieranie inicjatyw o charakterze non-profit podejmowanych przez lokalną społeczność.
 13. Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 14. Działalność propagującą postawy patriotyczne i tożsamość narodową, obywatelską i kulturową.
 15. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, oraz języka regionalnego.
 16. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 17. Działalność dobroczynną i charytatywną.
 18. Organizację i finansowanie zakupu sprzętu elektronicznego i muzycznego potrzebnego do realizacji celów statutowych
 19. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych do realizacji celów statutowych
 20. Inne działania służące realizacji celów Statutu i potrzeb społeczeństwa.

ROZDZIAŁ III.   MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, wymieniony w akcie założycielskim jej ustanowienia, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Przychody fundacji mogą pochodzić z:
  a. darowizn, spadków, zapisów,
  b. dotacji i subwencji osób prawnych,
  c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d. dochodów z majątku fundacji,
  e. odsetek bankowych.
  f. udziału w konkursach grantowych organizowanych przez instytucje lokalne, centralne i europejskie.
  g. odpłatnej działalności pożytku publicznego wymienionej w p.4
 1. Do realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

 

 1. Działalność odpłatna:

58.1     –  Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,  z                                    wyłączeniem w zakresie oprogramowania.

59.1     –   Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami                                                     telewizyjnymi.

59.2     –   Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

85.5     –   Pozaszkolne formy edukacji.

85.52   –   Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

85.59 –   Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

85.6     –   Działalność wspomagająca edukację.

90.0     –   Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

93.2     –   Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 1. Działalność nieodpłatna:

58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, wyłączeniem w zakresie oprogramowania.

59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

59.2 – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

85.5 – Pozaszkolne formy edukacji.

85.52 – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

85.59 – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

85.6 – Działalność wspomagająca edukację.

90.0 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

93.2 – Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili składania tego oświadczenia nie jest oczywiste, że wartość stanu czynnego spadku przewyższa długi spadkowe.
 2. Przychody z darowizn, spadków, subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 4. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 5. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystywanie to wynika bezpośrednio ze celu statutowego Fundacji.
 6. Fundacja nie może kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

                                 ROZDZIAŁ IV.   ORGANY FUNDACJI I ICH ORGANIZACJA.

§ 13

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

§ 14

Na potrzeby realizacji projektów statutowych możliwe jest powołanie Rady Programowej

§ 15

                                                           Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji składa się od 2 do 5 członków.
 2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
 4. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą śmierci lub odwołania.
 5. Odwołanie Członka Rady Fundacji następuje w wyniku:
 6. złożenia rezygnacji
 7. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
 8. zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób  utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Fundacji.
 9. naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
 10. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 11. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
 12. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe. W razie skazania Członka Rady za przestępstwo popełnione z winy umyślnej traci on automatycznie swoje członkostwo.
 13. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 16

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
 2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności, oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
 3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia oraz  podpisywanie z nimi stosownych umów.
 4. Opiniowanie projektów zmian Statutu przedstawionych przez Zarząd Fundacji.
 5. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji.

§ 17

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 1. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla      rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 3. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów, decyduje Przewodniczący Rady.
 4. Posiedzeniom Rady przewodzi Przewodniczący.

§ 18

Zarząd fundacji

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z 2 do 5 osób.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu, a do wysokości 5000pln (pięć tysięcy złotych) oświadczenia  woli może  tez składać Wiceprezes.
 3. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora na czas nieokreślony, a w razie śmierci fundatora przez Radę Fundacji. W razie rezygnacji Fundatora z funkcji Prezesa, wskazuje on swojego następcę
 4. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków, oraz powołać nowych członków w każdym czasie.
 5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę.
 6. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Fundator i upoważniony jest do samodzielnego reprezentowania Fundacji  – również w sprawach innych, niż majątkowe.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce  Fundatora
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo   popełnione z winy umyślnej,
  c. śmierci członka Zarządu.

§ 19

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. Realizacja celów statutowych.
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 3. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji.
 4. Realizacja programów działania Fundacji.
 5. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 6. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym środków unijnych.
 7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji.
 8. Uchwalanie rocznych planów finansowych.
 9. Ustalanie wielkości zatrudnienia.
 10. W ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych.
 11. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji.
 12. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 13. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu.
 14. Występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

§ 20

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 21

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu.
 2. W miarę potrzeb Prezes może powołać Dyrektorów odpowiedzialnych za wyznaczony im zakres działalności Fundacji, a także inne osoby , których kompetencje zawodowe mogą pomóc w realizacji przedsięwzięć statutowych Fundacji.
 3. Warunki pracy i płacy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu określa Rada Fundacji.
 4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców, a także innych pracowników określa Prezes i przedstawia do akceptacji Rady Fundacji.
 5. Fundacja przy realizacji celów statutowych może korzystać z pomocy wolontariuszy.

ROZDZIAŁ V. ZMIANA STATUTU

§ 22

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
 2. Wprowadzone zmiany mogą obejmować zmianę celów fundacji, ich konkretyzację, oraz rozszerzenie lub wyłączenie , oraz sposoby ich realizacji
 3. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ VI.  LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 23

 1. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu jej środków finansowych i        majątku lub na skutek decyzji o osiągnięciu założonych celów statutowych podjętej przez Fundatora.
 2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd
 3. Środki majątkowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą być przekazane decyzją Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury.

ROZDZIAŁ VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej   działalności za rok ubiegły.

§ 25

Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 26

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zajęciu stanowiska przez Ministra właściwego w sprawach Fundacji